Standpunten GR verkiezingen '18

Wij bekennen kleur!

Hieronder vindt u ons programma 2018-2022, waarmee we de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in gaan. Eerst leest u over onze visie, missie, uitgangspunten en manier van politiek bedrijven. Vervolgens vindt u een overzicht van al onze standpunten, verdeeld naar de diverse thema's die in Cuijk spelen. 

 

Onze visie

 • Streven naar een samenleving waarin mensen zich vrij voelen en hun verantwoordelijkheden kennen.  
 • Alleen overheidsbemoeienis waar het van toegevoegde waarde is en zo min mogelijk regeltjes van bovenaf die ontwikkelingen vertragen.
 • Gericht op de toekomst. Door op bestuurlijk vlak de talenten te bundelen kan de regio Land van Cuijk zich als krachtige gemeente manifesteren.

Onze missie

 • Open: Argumentenpolitiek als basis om tot besluiten te komen.
 • Betrokken: Onze actieve leden zijn geworteld in de samenleving.
 • Daadkrachtig: Geef inwoners en ondernemers de ruimte om zich te ontplooien.

Onze sociaal-liberale uitgangspunten

 • Volledige vrijheid van het individu zolang daarmee de vrijheid van anderen niet beperkt wordt.
 • Respect voor  maatschappelijke verantwoordelijkheden.
 • Niet regisseren maar stimuleren.
 • Krachtige gemeentelijke overheid die alleen die terreinen voor haar rekening neemt, die onmogelijk door het individu behartigd kunnen worden. 
 • Een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt.
 • Verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden. 

Onze manier van politiek bedrijven

 • Argumentenpolitiek. Geen achterkamertjes- en vriendjespolitiek. Geen opgelegde standpunten van bovenaf, maar via de democratische weg nemen we besluiten. Strijden met open vizier en respect, met interesse in ieders mening, en open voor alle argumenten voor de meest zuivere besluiten. 
 • Discussies op basis van rondetafelgesprekken gebruiken als middel om snel relevante informatie te verwerven.
 • Burgerparticipatie is standaard en toegepast direct vanaf start van een proces.
 • Stimulering inbreng van burgers via burgerpodium.
 • Dorps- en wijkraden, participatieraden en andere maatschappelijk partijen zijn belangrijk als intermediair tussen gemeente en burgers en dienen betrokken te worden.
 • Samen met burgers en bedrijven zoeken naar maatwerk oplossingen.
 • Politieke partijen verbinden om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.